Market share – thước đo mức độ thành công của doanh nghiệp.